Skip to main content

Ako správne sedieť

Sedenie vplýva na naše zdravie

„Sedenie je fajčenie súčasnosti."

– Nilofer Merchant v časopise Harvard Business Review.

„V Spojených štátoch amerických sa ročne premárni v priemere 149 miliónov pracovných dní kvôli bolestiam chrbta v bedrovej oblasti.“

– Svetová zdravotnícka organizácia WHO.

„K nesprávnemu držaniu tela dochádza často, keď sa človek sústredí na momentálnu prácu. Je veľmi ťažké vedome si udržať správne držanie tela.”

University of Illinois.

„Ľudia strávia v priemere pol dňa (10 hodín) sedením a sú aktívni len menej než 2 hodiny denne.”

Britská asociácia chiropraktikov.

Ako správne sedieť

../images/ako-sediet.jpg

1. Upravte si svoje pracovné prostredie

 • Uprednostňujte ergonomické stoličky.
 • Prispôsobte si výšku stola a stoličky, pozíciu operadla a uhol naklonenia klávesnice.
 • Ubezpečte sa, že je horný okraj obrazovky na úrovni vašich očí alebo mierne nižšie. Ak používate notebook, snažte sa ho podložiť knihami tak, aby ste dosiahli výšku, ktorú potrebujete, a používajte doplnkovú klávesnicu a myš.
 • Umiestnite obrazovku minimálne do vzdialenosti vašej vystretej ruky.

2. Seďte vzpriamene

 • Seďte tak, aby sa vaša zadná časť tela dotýkala operadla stoličky.
 • Seďte vzpriamene a majte trup nahnutý v postavení 90 - 105°.
 • Uvoľnite sa.
 • Ubezpečte sa, že majú vaše lakte a zápästia podporu.
 • Kolená by ste mali držať mierne nižšie než sú vaše boky.
 • Chodidlá položte rovno na podlachu.
 • Stanovte si ciele a sledujte pokrok pomocou Spine Hero.

3. Postavte sa a natiahnite sa

Naše telá sú uspôsobené na pohyb, a preto:

 • Robte si pravidelné prestávky - postavte sa, natiahnite sa, zmeňte pozíciu sedenia alebo sa trošku prejdite.

How to sit correctly

Sitting has impact on our health

„Sitting is the new smoking."

– Nilofer Merchant in Harvard Business Review.

„In the United States an estimated 149 million days of work per year are lost because of low back pain“

WHO.

“Poor posture happens easily if one is intensely concentrating on the work at hand. It is very difficult to consciously maintain proper posture.”

University of Illinois.

“On average, people spend almost half the day (10 hours) sitting and less than 2 hours being active.”

British Chiropractic Association.

How to sit correctly

../images/how-to-sit.png

1. Set up your working environment

 • Prefer ergonomic chairs.
 • Adjust the table and seat height, seat back position and keyboard tilt.
 • Make sure the top of the screen is at or slightly below your eye level. If you are using laptop, try stacking on a pile of books to get the height you need and use a remote keyboard and mouse.
 • Place your screen at least an arm's length away.

2. Sit up straight

 • Sit with your bottom against the seat back.
 • Sit straight and keep your torso at a 90-105° reclined angle.
 • Relax.
 • Make sure your elbows and wrists are supported.
 • Knees should be slightly lower than your hips.
 • Put your feet flat on the floor.
 • Set goals and track your progress with Spine Hero.

3. Stand up and stretch

Our bodies are built for motion, therefore:

 • Take regular breaks – stand up, stretch, change sitting position or simply walk around a little